TÂY TẠNG SINH TỬ KỲ THƯ (PHẦN 1)

Leave a Comment
Chết là một hiện tượng chung cho mọi người không ai tránh khỏi. Nó là một khởi điểm cho một hành trình đi vào một thế giới không biết. Mặc dầu khoa học và kỹ thuật ngày nay rất tiến bộ, nhưng vẫn chưa đưa ra một tin tức nào về thế giới sau khi chết. Theo Mật Tông Tây Tạng cái chết gồm có hai tiến trình : 1/ Sự tan rã bên ngoài, 2/ Sự tan rã bên trong.

Tây Tạng Sinh Tử Kỳ Thư (Bardo Thodol) là một cuốn sách phổ biến của người Tây Tạng viết về cái chết. Xin giới thiệu phần 1 cho những người hữu duyên. Mọi sai sót là lỗi của người thực hiện, xin hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, mong họ thoát khỏi mọi nỗi khổ.

Các bạn download cuốn sách ở địa chỉ sau:
(Theo HTT)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tìm thêm